Tuesday, 13 October 2020 07:33

ประสบการณ์เกี่ยวกับงานนาฬิกาขนาดใหญ่และระบบนาฬิกาซินโครไนซ์

Written by
Rate this item
(0 votes)

ข้อควรทราบ

คล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานนาฬิกาขนาดใหญ่และระบบนาฬิกาซินโครไนซ์ โดยมีความเชี่ยวชาญในงานซ่อมบำรุง งานที่ปรึกษาโครงการ งานติดตั้งเครื่องนาฬิกาขนาดใหญ่ รวมถึงจำหน่ายเครื่องนาฬิกาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตัวแทนในการนำเสนอเครื่องนาฬิกายี่ห้อต่างๆ ที่มีจำหน่ายทั่วโลก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องที่เหมาะสมกับงานหอนาฬิกา นาฬิกาอาคาร และงบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าที่ใช้บริการ

คล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญงานระบบนาฬิกาขนาดใหญ่และระบบนาฬิกาซินโครไนซ์ โดยมีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงและติดตั้งมายาวนาน กับเครื่องนาฬิกาขนาดใหญ่รุ่นต่างๆ อาทิเช่น SEIKO , BODET , WESTERSTRAND , JUNDES , CITIZEN , TWEMCO , MOBATime และเครื่อง Custom Made ต่างๆ ซึ่งทางคล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ มีความชำนาญหอนาฬิกา นาฬิกาอาคาร นาฬิการะบบซินโครไนซ์ นาฬิกาดอกไม้ นอกเหนือจากการซ่อมบำรุงและติดตั้งเครื่องนาฬิกายี่ห้อต่างๆนั้น ทางคล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ มีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญออกแบบและสร้างหอนาฬิกา ติดตั้งหน้าปัทม์นาฬิกาขนาดใหญ่ รวมถึงทีมงานซ่อมบำรุงอิเลคทรอนิคอุตสาหกรรม ที่สามารถซ่อมบำรุง Master Clock และ Slave Clock และนาฬิการะบบซินโครไนซ์ ได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นที่ได้กล่าวมาข้างต้น และมีทีมงานออกแบบ งานปติมากรรมปูนปั้นงานศิลปะด้วยเช่นกัน

ดังนั้นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด คือ เครื่องหอนาฬิกา การเลือกใช้เครื่องนั้นเหมาะกับโครงสร้างหรือไม่ รองรับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยหรือไม่ การสนับสนุนเรื่องอะไหล่มีระยะเวลานานเท่าไหร่ ซึ่งคล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ เลือกใช้เครื่องที่ผลิตขึ้นมาสำหรับภูมิอากาศของประเทศไทยโดยเฉพาะ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน และเป็นเครื่องที่มีการติดตั้งอยู่ทั่วโลก โดยการผลิตที่มีมาตรฐานตามหลักสากล และมีการสนับสนุนอะไหล่ตลอดอายุการใช้งาน

รวมถึงนาฬิการะบบซินโครไนซ์ ที่คล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ มีความชำนาญในการติดตั้งระบบ ซ่อมแซม และการจัดหาเครื่องให้เหมาะกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง รวมถึงบริการให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

  • งานออกแบบโครงสร้าง

การออกแบบโครงสร้างหอนาฬิกา หรือนาฬิกาอาคารขนาดใหญ่นั้น ปัญหาที่ทางคล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ ได้ประสบ คือ การออกแบบโครงสร้างโดยปราศจากความรู้เรื่องของกลไกการทำงานของเครื่องนาฬิกา บางโครงการออกแบบโครงสร้างหอนาฬิกา หน้าปัทม์นาฬิกา เครื่องนาฬิกา โดยไม่คำนึงถึงเรื่องการวางแผนการสร้างเพื่อรองรับการบำรุงรักษาตรวจเช็คเครื่องนาฬิกา บางครั้งจะทำการซ่อมแซมเครื่องหอนาฬิกาหรือตรวจสอบบำรุงรักษา ไม่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย เนื่องจากโครงสร้างไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนในด้านการบำรุงรักษา ต้องทุบโครงสร้าง ต้องเจาะหน้าปัทม์ เพื่อนำเครื่องออกมาตรวจสอบ เป็นการออกแบบโครงสร้างที่ผิดพลาด ทำให้การบำรุงรักษาและซ่อมแซมนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูง

  • งานออกแบบหน้าปัทม์นาฬิกา

การออกแบบหน้าปัทม์นาฬิกา ต้องคำนึงถึงหลักสากล ขนาดหน้าปัทม์ที่รองรับกับความสูงของตัวโครงสร้าง ขนาดตัวเลขที่รองรับกับขนาดเข็มนาฬิกา วัสดุในการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของที่ตั้งหอนาฬิกาหรือนาฬิกาอาคาร น้ำหนักของหน้าปัทม์ กับโครงสร้างรับน้ำหนักหน้าปัทม์ การสร้างโครงสร้างรับหน้าปัทม์ที่ง่ายต่อการถอดเพื่อรองรับงานตรวจสอบโดยไม่ต้องทำลายโครงสร้างเดิม

  • งานออกแบบเข็มนาฬิกา

เป็นเรื่องสำคัญรองจากการเลือกเครื่องนาฬิกา เพราะขนาดของเข็มนาฬิกาต้องเหมาะสมกับเครื่องนาฬิกาขนาดใหญ่ที่เลือกใช้งาน

  • งานเครื่องนาฬิกาขนาดใหญ่

เครื่องนาฬิกาขนาดใหญ่ ที่ใช้ในงานหอนาฬิกา นาฬิกาอาคาร นาฬิการะบบซินโครไนซ์ และนาฬิกาดอกไม้ มีขนาดต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กขับเคลื่อนหน้าปัทม์นาฬิกาขนาด 70 เซนติเมตร ถึง เครื่องนาฬิกาขนาดใหญ่ขนาดขับเคลื่อนหน้าปัทม์นาฬิกาขนาด 8 เมตร บางยี่ห้อใช้ Master Clock ควบคุมชุดเพลาขับเคลือนเพื่อขับเข็มนาฬิกาด้านต่างๆ แต่ชุดเพลาจะกินพื้นที่และกีดขวางอยู่ภายในห้องควบคุม บางยี่ห้อใช้ Master Clock ควบคุม Slave Clock เพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง โดยไม่มีชุดเพลากีดขวางภายในพื้นที่ควบคุม ซึ่งเครื่องนาฬิกาขนาดใหญ่ขนาดขับเคลื่อนหน้าปัทม์ขนาด 9 เมตรขึ้นไป จะต้องเป็นเครื่องที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเลือกเครื่องนาฬิกาขนาดใหญ่ที่เหมาะกับงาน

  • งานแสงสีเสียง

เป็นงานส่วนเสริมที่จะออกแบบตามความประสงค์ของลูกค้า คือ การทำให้หน้าปัทม์นาฬิกาเรืองแสงในเวลากลางคืน ทำให้เข็มนาฬิกาเรืองแสง การใส่เสียงให้นาฬิกาดังทุกชั่วโมง โดยประเทศไทยจะใช้มาตรฐานเสียง Westminster หรือ ทางลูกค้าสามารถให้ทางคล็อกทาวเวอร์ ไทยแลนด์ ออกแบบเสียงเฉพาะของตนเองได้เช่นกัน

  • งานกลไกเคลื่อนไหว

ระบบกลไกเคลื่อนไหว ยกตัวอย่างเช่น มีตุ๊กตาเคลื่อนไหวออกจากหอนาฬิกา หรือนาฬิกาอาคาร เป็นที่นิยมสร้างในประเทศญี่ปุ่น หรือทางยุโรป ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการสร้าง เพราะต้องมีความเข้าใจในกลไกการทำงานที่สัมพันธ์กับเครื่องนาฬิกาและหลักกลศาสตร์

  • งานวางระบบนาฬิกาซินโครไนซ์

การวางระบบนาฬิกาซินโครไนซ์ ต้องมีความรู้ความชำนาญ และใความเข้าใจเกี่ยวกับ นาฬิการะบบซินโครไนซ์ เนื่องจากเป็นระบบนาฬิกาที่ซับซ้อน สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างได้อีกหลายประเภท การวางระบบที่ผิดพลาด สามารถมีผลให้นาฬิกาที่ติดตั้งในหลายๆจุด ทำงานผิดพลาด และการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องยาก การวางระบบที่ดีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

การสร้างหอนาฬิกาหรือนาฬิกาอาคารขนาดใหญ่ นอกจากการติดตั้งเครื่องนาฬิกาขนาดใหญ่ให้สมบูรณ์แล้ว ยังต้องคำนึงถึงการดูแลระยะยาว จากทีมงานผู้ติดตั้งหรือช่างผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการในงานซ่อมบำรุง และเครื่องจะต้องรองรับการใช้งานทนต่อสภาพอากาศของประเทศไทย

Read 471 times Last modified on Tuesday, 13 October 2020 15:26

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.